معرفی ابزار Hacktronian

 

» باسلام، با معرفی یک ابزار امنیتی ، این ابزار امنیتی Hacktronian نام دارد که خود شامل یک مجموعه ابزار کامل در زمینه هک و امنیت محسوب میشود. و همچنین دارای ابزار پراوید شخصی در زمینه Web Hacking می باشد !

ابزار امنیتی

بخش های این ابزار

» این ابزار شامل بخش های زیر میشود :

 • Information Gathering
 • Password Attacks
 • Wireless Testing
 • Exploitation Tools
 • Sniffing & Spoofing
 • Web Hacking
 • Private Web Hacking
 • Post Exploitation

 

مجموعه ابزار بخش Information Gathering

» این بخش شامل قسمت های زیر میشود

 • Nmap
 • Setoolkit
 • Port Scanning
 • Host To IP
 • wordpress user
 • CMS scanner
 • XSStrike
 • Dork – Google Dorks Passive Vulnerability Auditor
 • Scan A server’s Users
 • Crips

 

مجموعه ابزار بخش Password Attacks

 • Cupp
 • Ncrack

 

مجموعه ابزار بخش Wireless Testing

 • reaver
 • pixiewps
 • Fluxion
شاید براتون جالب باشه :
FUD در زمینه هک به چه معناست و چه کاربردی دارد ؟

مجموعه ابزار بخش Exploitation Tools

 • ATSCAN
 • sqlmap
 • Shellnoob
 • commix
 • FTP Auto Bypass
 • jboss-autopwn

مجموعه ابزار Sniffing & Spoofing

 • Setoolkit
 • SSLtrip
 • pyPISHER
 • SMTP Mailer

مجموعه ابزار Web Hacking

 • Drupal Hacking
 • Inurlbr
 • WordPress & Joomla Scanner
 • Gravity Form Scanner
 • File Upload Checker
 • WordPress Exploit Scanner
 • WordPress Plugins Scanner
 • Shell and Directory Finder
 • Joomla! 1.5 – 3.4.5 remote code execution
 • Vbulletin 5.X remote code execution
 • BruteX – Automatically brute force all services running on a target
 • Arachni – Web Application Security Scanner Framework

مجموعه ابزار Private Web Hacking

 • Get all websites
 • Get joomla websites
 • Get wordpress websites
 • Control Panel Finder
 • Zip Files Finder
 • Upload File Finder
 • Get server users
 • SQli Scanner
 • Ports Scan (range of ports)
 • ports Scan (common ports)
 • Get server Info
 • Bypass Cloudflare

مجموعه ابزار بخش Post Exploitation

 • Shell Checker
 • POET
 • Weeman
شاید براتون جالب باشه :
بررسی آسیب پذیری روتر ها با ابزار RouterSploit

روش نصب


git clone https://github.com/thehackingsage/hacktronian.git

cd hacktronian

chmod +x install.sh

./install.sh
hacktronian

نگاهی به بخش هک و امنیت سایت ما کلیک کنید !

vote
Article Rating