کتاب مباحثی پیرامون تل نت Telnet

 

 

 

نام کتاب

کتاب مباحثی پیرامون تل نت Telnet

تعداد صفحات44 صفحه
زبان فارسی
نوع فایل PDF

 

 

~ معرفی کتاب مباحثی پیرامون تل نت Telnet ؟

» در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی دارﯾﺪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ ھﮏ را ﺑﺎ ﯾﮏ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و آﺷﻨﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  TCP-IP آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻞ ﻧﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ھﺎی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ . در اﯾﻦ دوران دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ  ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻞ ﻧﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ھﺎی آن آﻣﻮﺧﺘﻪ ھﺎﯾﯿﺎوﻟﯿﻪ ای را ﻓﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﭘﺮوﺗﮑﻞ HTTP و ﻣﺤﺼﻮل زاده ﺷﺪه از آن ﯾﻌﻨﯽ وب ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و ﯾﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﺮ ﻗﺪرت اﻣﺮوزی در ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد آن دوران دوران اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی داده ای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ

× در ادامه..

» و درﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﮫﺮﺳﺖ وار ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﭘﻮﻟﻮژی اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﮫﺎﻧﯽ)وب( ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﻨﺒﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻞ ﻧﺖ و ﮔﻮﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮﻓﺮ ﺑﺎ آﻣﺪن وب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ زﯾﺮا ھﻤﺎن ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮔﻮﻓﺮ را ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ را در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ داد وﻟﯽ ﺗﻞ ﻧﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ھﺎ ھﻢ از ﺑﯿﻦ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺎھﺮ ھﻨﻮز ھﻢ از ﺗﻞ ﻧﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﯽ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ھﻤﯿﻦ وب ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﺎ در ﺗﺒﺎدﻻت داده و درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ زﺑﺎن ھﺎی ﺗﻞ ﻧﺖ و FTP اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﻨﻮز ارﺗﺒﺎﻃﺎت TCP-IP ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

شاید براتون جالب باشه :
کتاب چگونه از ردگیری ایمیل ها جلوگیری کنیم

» ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮه ﻟﺒﺎس وب را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ TCP-IP ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺎره ای از ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﺎر ﻣﻘﺘﻀﺎی زﻣﺎن و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ﻏﯿﺮھﺮا ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد. وﻟﯽ ﺑﺪﻧﻪ و 80 ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ ﺷﺪه دھﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی اراﺋﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ در آﯾﻨﺪه ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﻮ ﺗﺮ از وب ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻻﯾﻪ ھﺎی  OSI ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﯿﺎدی ﻋﻮض ﻧﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎ) ﺑﻪ ﺧﺼﻮص FTP , (Telnet ﻧﯿﺰ ﻋﻮض ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ – ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد اﮔﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﯿﺎدی ﻋﻮض ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﺳﺎل 2050 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ  ﺑﺎ ﺗﻞ ﻧﺖ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ..

شاید براتون جالب باشه :
کتاب اکسپلویت نویسی برای ویندوز بخش چهارم !

 

 

» نکته : برای ورود و دانلود کتاب آموزشی بیشتر در دنیای امنیت شبکه و.. میتوانید بر روی اینجا کلیک کنید !

 

 

برای دیدن محتوا باید در سایت لاگین نمایید

 

بررسی تفاوت های Ssh و Telnet در چیست ؟ کلیک کنید !

vote
Article Rating