0
0

دسته: تجزیه تحلیل باگها

تجزیه و تحلیل باگها

بررسی علل به وجود آمدن باگها و روشهای رفع و جلوگیری از باگها