0
0

نویسنده: محمد روشنی فر

محمد روشنی فر
محمد روشنی فر
مدیر ارشد تیم آموزشی امنیتی سیاه
باید از فرصت ها استفاده کرد !! (تا 30 درصد تخفیف دوره های سایت)
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مشاهده دوره